Hirdetések – 2021. július 11.

1.) Irodai ügyintézés továbbra is csak előze-tes, telefonon történő(!) egyeztetést köve-tően végezhető. 
2.) Kedden (július 13.) este 6.00 órakor ige-liturgia lesz a templomunkban. 
3.) Pénteken, július 16-án este 6.00 órakor a Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére ünnepi szentmise lesz templomunkban.4.) A templomtakarításban a 4. csoport következik.

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE,ÚRNAPJA

2021. június 6.

Június 13-tól a fél 11-es szentmise a Szent János-kúti képolnánál lesz

1.) Az aktuális járványügyi előírásokat a szentmiséken még továbbra is be kell tartani!
2.) Irodai ügyintézést csak előzetes, telefonon történő  egyeztetést követően végezhetünk.
3.) Június 11-én, pénteken van JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ünnepe. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor lesz templomunkban.
4.) Szombaton, június 12-én tartjuk A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepét. Pilisszentléleken 18.00 órakor kezdődik a szentmise.

5.) A templomtakarításban a 3. csoport következik.

Húsvét 3. vasárnapja – 2021. április 18.

 • A mai naptól templomunkban ismét nyilvános részvétellel tartjuk a szentmiséket, azonban továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat (kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás stb.)
 • .A nyári időszámítás alatt a hétköznapi szentmisék (kedd, péntek) este 6 órakor kezdődnek
 • Tekintettel a járványügyi helyzetre az irodai fogadóórák elmaradnak. Ügyintézés csak előzetes, telefonon történő (!) egyeztetés után lehet.
 • Szombaton lesz templomunk védőszentjének, Szent György vértanúnak ünnepe. A búcsúi szentmiséket jövő vasárnap tartjuk (7.30 és 10.30 órakor). A fél 11 órai szentmise után ökumenikus búzaszentelés lesz templomunkban.
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

Szentmisék

Örömmel tudatjuk a plébánia közösségével, hogy Dr. Erdő Péter bíboros úr április 9-én kiadott rendelkezésének megfelelően április 17-től ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
Ennek megfelelően a Szent György plébániatemplomban április 18-án vasárnap 1/2 8-kor és 1/2 11 kor tartunk szentmisét. Szombaton du. Pilisszentléleket lesz szentmise. Hétköznapokon a nyári időszámítás szerint az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.

Élőképes keresztút

Az elmúlt években bemutatott élőképes keresztutat tekinthetik meg ezen az oldalon. A következő keresztút felvétele 2018-ban készült. A helyszín az Esztergom-Szentgyörgymezői Szent György templom, előadják az ifi hittanosok és a Vizivárosi Ifjúsági Énnekkar. Narrátor: Horányi László

2021. február 14. – Évközi 6. vasárnap

 • Február 17-én, HAMVAZÓSZERDÁN délután 17 órakor a Bazilikában Bíboros Úr misézik, mindenkit vár szeretettel; Templomunkban aznap nincs szentmise.
 • A jövő vasárnapi szentmisék után lehetőség van hamvazkodásra, a járványra való tekintettel sajátos formában: a fej meghintésével történik meg.
 • HAMVAZÓSZERDÁN és NAGYPÉNTEKEN SZIGORÚ BÖJTI NAP van: 3x szabad étkezni és 1x jóllakni (aki a 18. életévét betöltötte – 60 éves korig). Hústilalom vonatkozik mindazokra is, akik a 14. életévüket betöltötték. Nagyböjtben minden pénteken a húseledeltől való megtartóztatás kötelező 14. éves kortól 60 éves korig. A betegek és a menzán étkezők fel vannak mentve!
 • Nagyböjtben a pénteki szentmisék előtt keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.
 • A templomtakarításban a 3. csoport következik.

2021. 01. 24. – Hirdetések

Bevezetés az Evangéliumhoz

Az elmúlt vasárnap János evangéliumából hallottuk az első találkozást Jézus és a tanítványok között. Ma a Márk evangéliuma szerinti evangéliumot olvasva tanúi lehetünk annak, hogy a megszólított tanítványok az első hívó szóra követik Jézust.
A mai evangéliumi szakaszban, az Úr Jézus megkeresztelkedése utáni első, nyilvánosság előtti mondatát, mintegy kiáltványát halljuk majd, amelyet egykor Galilea lakosságához intézett, s amely így szólt: „Betelt az idő. Közel van az Isten országa. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumban!” Ma felénk hangzanak e szavak. S milyen visszhangra találnak bennünk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Félix atya

Evangélium

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20

Hirdetések

 • A fenyőfák lebontásához, melyet csütörtökön, január 28-án este fél 6 órakor végzünk, segítséget kérünk és várunk. 
 • A hét jeles napjai:
   ​hétfő: Szent Pál apostol megtérése – Pál fordulása –​ünnepnap
   ​csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító​ emléknap
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

2021. január 3. – Karácsony utáni 2. vasárnap

 • Január 6-án, szerdán URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) ünnepén, a Vizivárosi Templomban reggel 6 órakor szentmise lesz, utána körmenet a Dunához vízszentelésre. Templomunkban délelőtt 11 órakor tartjuk a szentmisét.
 • Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a házszentelések elmaradnak.
 • A Rózsafüzér Társulat tagjai pénteken, január 8-án délután fél 5 órától imádkozzák a rózsafüzért.
 • A templomtakarításban az 1. csoport következik.

2020. október 11. – Évközi 28. vasárnap

Ki a mai példabeszédben (Mt 22,1-14) szereplő király? Maga a mennyei Atya.

A lakomára való meghívásban Jézus, az Istennek azt a jóságát akarja érzékeltetni, amellyel meghív bennünket az örök élet lakomájára. Különös, hogy a király hiába küldi szolgáit a meghívottakhoz. Méghozzá kétszer is, azok nem törődnek a meghívással. Elmennek, ki a majorjába, ki meg a keresete után. Mások meg megfogják szolgáit, megverik, sőt meg is ölik. Durva viselkedésükben tetőfokára hágott a király ellen elkövetett hálátlan és érzéketlen visszautasításuk. Kik ezek a hivatalosak? A szöveg első értelmezésében a Jézus korabeli választott néphez tartozókra utal, akik a Jézus által hirdetett Isten országába való meghívást vissza-utasították. Isten küldötteinek bántalmazása, megölése vonatkozhat a Jézus előtt élt, s választott népet Istenhez való visszatérésre buzdító prófétákra, de magára Jézus Krisztusra is. A történelem folyamán a földi lakodalmas ház, az egyház mégis megtelik. Isten ugyanis minden embert meghív a menyegzőre, nem-csak a zsidókat, hanem a pogányokat, a régebbi korokét csakúgy, mint az újabbakét, s napjaink pogányait is. Sőt jókat és rosszakat is egyaránt. Az evangéliumi elbeszélés tulajdonképpen eddig egy kerek egész. Azonban az evangélium nem történelmet, nem üdvtörténetet tanít csupán, hanem mindig tartalmaz hallgatóinak szóló üzenetet is. Ma a megkeresztelt keresztények a hivatalosak a menyegzőre, a mennyei lakoma előképére, a szentmisére. De elfogadják-e a mai hivatalosak erre a lakomára szóló meghívásukat
Sajnos a települések, városrészek lakóinak nemhogy a fele, de optimális esetben is legfeljebb tizede jár templomba.
Akkor a több millió hivatalos vendéget, a templomokból hiányzó több millió katolikus hívőt, kikkel lehet helyettesíteni? Kik ők, akik megtöltik mégis a lakodalmas házat? De valóban megtöltik a jelenlevők a templomokat? Oh, nem! Nyilván nem lehet ilyen összefüggéseket keresni a mai valóság és a példabeszéd között, de a jézusi meghívásra adott emberi válaszok tartalmilag, ma is helytállók. A parabola lényegi mondanivalója az, hogy Isten minden embert meghív országába, de nem mindenki fogadja el a meghívást. Akik határozottan visszautasították a meghívást azok az anyagi javakat, azok megszerzéséért való törtetést fontosabbnak tartották, mint a lakodalmon való részvételt.
Ma sincs másként! Ma is sokan tartják összehasonlíthatatlanul fontosabbnak a gyakorlati, anyagi érdekeket, mint a lelkieket. Ha keresztelés, vagy esketés alkalmával megkérdezem, miért nem gyakorolják a hitüket? Azt válaszolják, hogy „nincs rá időm”. Pedig a helyes és igaz válasz az lenne, hogy „nem tartom fontosnak”. Amit ugyanis fontosnak tartunk, arra mindig tudunk időt szakítani. Természetesen vannak, akik elfogadják a meghívást, és róluk mondja Jézus, hogy bemennek a menyegzőre. Szeretném úgy hinni, hogy mi, itt jelenlevők, mindannyian ezek közé tartozunk.
Nem tudom, szoktunk-e arra gondolni, hogy ha az Úr a mai távollevő hivatalosak helyét, a ma utcai járókelőivel, jókkal és gonoszokkal töltené meg a menyegzős házban, mi lenne a reakciónk? Pedig ezekhez a mai utcai járókelőkhöz, jókhoz és gonoszokhoz, bennünket küld az Úr, hogy hívjuk a menyegzőre, a sokféle értelemben s sokszínű rongyokba öltözötteket. A mi feladatunk, hogy menyegzős köntösbe öltöztessük őket, és méltókká tegyük a menyegzős lakomán való részvételre. 

Félix atya

Hirdetések

– Október hónapban a szentmisék után közösen imádkozzuk (1-1 tizedet) a rózsafüzért.
– Október 14-én, szerdán este 6 órakor Bibliaóra lesz a Don Bosco Közösségi Házban.
– A következő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés.
– Templomtakarításban az 1. csoport következik. 

A weboldal használata előtt el kell fogadnod, hogy cooie-kat használunk. további információk

Oldalunkon a "mind engedélyezve" cookie beállítást használjuk annak érdekében, hogy a legjobb böngészési élményt nyújthassuk. Ha a cookie beállítások megváltoztatása nélkül folytatja a weboldal használatát, vagy az "Elfogadadom" gombra kattint, akkor hozzájárul a cookiek használatához.

Bezárás