Örömhír szó – Évközi 18. vasárnap


A Törvényhozó Jézus PROGRAMJA, így fogalmazható meg egy mondatban a mai evangélium.
A PUSZTÁBAN történő csodás ELSŐ KENYÉRSZAPORÍTÁS elbeszélését Máté evangélista Jézus csodás VIZENJÁRÁSÁNAK története után IKTATTA be evangéliumába. Ezzel arra akart utalni, hogy MÓZES is MANNÁVAL táplálta NÉPÉT a pusztában, amikor ÁTVEZETTE őket a Vörös-tengeren.
Vajon mi a célja ezzel Máté evangélistának? Jézust az ÚJSZÖVETSÉG legnagyobb ALAKJÁT az ÚJ TÖRVÉNYHOZÓKÉNT mutatja be, mint ahogy Mózes az ÓSZÖVETSÉG törvényhozója volt.
Nos, a TÖRVÉNY SZÖVEGE már a GYAKORLATI INTÉZKEDÉS visszhangja kell, hogy legyen ÉLETÜNKBEN.
Jézus észrevette az emberek ÉHSÉGÉT, de azt szerette volna, hogy ha EZT tanítványai TESZIK SZÓVÁ.
Ma ugyanígy ENGEDI és KÉRI, hogy EGYHÁZA vegye ÉSZRE az emberek testi-lelki ÍNSÉGEIT és kérje a KÖZBENJÁRÁST!
Vajon a ma Egyházának, azaz NEKÜNK, mennyire van SZEMÜNK?
Isten nemcsak összegyűjteti VELÜNK amink VAN, hanem azt is KÉRI TŐLÜNK, hogy merjük azokat FELAJÁNLANI., azaz “bedobni” a KÖZÖSBE, merjük KÖZKINCCSÉ tenni.
A ROSSZRA való HAJLAMUNK olykor mégis ELLENE dolgozik ÖNZETLENSÉGÜNKNEK. Ezért is FIGYELMEZTET minket a mai evangélium, hogy a KICSIT, a KEVÉST BECSÜLJÜK MEG. Ez úgy “megfertőz” bennünket, hogy az IRGALOM a SEGÍTŐ-SZERETET hatalmas folyójává DUZZADHAT. Nagyobb folyammá, mint a Duna vize árvízkor Esztergomnál.
Jézus a TÖMEGET KÖZÖSSÉGGÉ alakította. Engeded-e, hogy HASONLÓ “csodát” tegyen VELED?

Örömhír-szó 2020. 07. 26.

Izgalmas választás a mai evangélium példabeszéde, amely a KINCSRŐL, a GYÖNGYKERESŐRŐL és a HÁLÓRÓL szól. Ezek a PÉLDÁZATOK segítséget nyújtanak a VALÓSÁG megismeréséhez. TÁMASZT ADNAK hozzá.
Tudd, ahogy Jézus is tudta, hogy MINDEN HASONLAT “SÁNTÍT”. Nem a valóság EGÉSZÉT TÜKRÖZI, csupán TAPASZTALÁST ad hozzá, hogy TUDOMÁST szerezhessünk a TERMÉSZETFÖLÖTTI valóság mibenlétéről.
Ezért az igazi KINCSET nemcsak fel kell tudni ISMERNI, hanem TUDNI kell érte ODAADNI, ha kell MINDENT.
Sokunk ÉLETE talán itt FUT ZÁTONYRA. Ha az EMBER egyedül van, nincs PÁRTFOGÓJA, SZÓSZÓLÓJA, akkor kicsinek, gyengének érzi MAGÁT! Kicsinységünk őszinte FELISMERÉSE nagy KEGYELEM! Mert csak így láthatjuk meg HIÁNYOSSÁGAINKAT, rejtett hibáinkat.
Jézus nyíltan megmondja a perikópában megfogalmazott üzenetében, hogy nem lehet a VILÁGOT is megtartani és a KINCSET is megszerezni. Az EGYHÁZ FELADATA nem az, hogy az embereket ELŐRE kiválogassa! Az embereknek SAJÁT maguknak KELL ÚTJUKAT megválasztaniuk, mert a HALÁSZHÁLÓ MINDENT befog, amit csak TALÁL. A VÁLOGATÁS az Isten DOLGA! Az az Ember, aki szabadon választ ELFOGADJA, hogy elveszti AZT, amit NEM választott.
Az EGYHÁZ az EVANGÉLIUMOT választotta, s ELFOGADJA annak KOCKÁZATÁT, hogy egyeseket bizony EL fog VESZÍTENI!
Add Uram, hogy mindig a jó mellett DÖNTSEK és ha NEM sikerül, akkor ISMERJEM be GYENGESÉGEMET, hogy BELŐLED ERŐT merítve keljek fel és VIDÁMAN, Don Bosco LELKÜLETÉVEL haladjak tovább UTAMON.

Örömhír-szó 2020.07.19

A mai példabeszéd a BÚZA és a KONKOLY, választ adhat arra a felvetett kérdésre, hogy miért őrölnek lassan ISTEN malmai. Megmutatja, hogyan vezethet el bennünket egy olyan EGYHÁZ Isten Országába, amely maga is csak alig közelíti meg az evangéliumi eszményeket.
Bár nem vagy pék vagy szakács, de azt ugye tudod, hogy a kovászt sem fojtja el a tészta, hanem hagyja megkeleszteni a lisztet, s ízes kenyérré érlelni?!
A perikópa fő mondanivalója, üzenete: “Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő, a búza és a konkoly, a jó és a rossz, az aratásig, azaz utolsó ítéletig!”
Tudod, a TISZTASÁG MÍTOSZA a SZEKTÁK sajátossága, no meg azoké, akik minden cselekvéstől elzárkóznak, nehogy a kezüket beszennyezzék. Az EGYHÁZ egyszerre SZENT és PROFÁN, azaz bűnös.
Teremtőnk NAGYVONALÚSÁGA abban is megnyilatkozik, hogy nemcsak aranyos kalászokat, hanem bizony a konkolyokat is SZERETETÉBE ÖLELI.
Azt senki sem tudja, hogy a VILÁG és az EMBER fejlődése, útja mikor érkezik meg a BETELJESÜLÉS PÁLYAUDVARÁRA. Az embernél a türelmi idő a halálig tart, ami megtérésünkre szolgálhat. Ezt a napot nevezi Jézus az aratás napjának. Ezért Ő, okos és türelmes GAZDAKÉNT nem engedi kitépni a vetésből a konkolyt, s ez sokkal többet jelent, mint egy KERTÉSZI PRAKTIKUM.
Mi már nem az ÉDENKERTBEN élünk és Isten még mindig a MINDENHATÓ, Ő mégsem “akar” ebben a VILÁGBAN “szétcsapni” KÖZTÜNK.
Nézzünk most magunkba: vajon KIK vagyunk, SZAKEMBEREK vagy GAZDÁK??!!
Mindannyian rászorulunk a szentgyónásra, vigyázzunk arra, nehogy KONKOLY legyünk ISTEN tiszta BÚZATÁBLÁJÁBAN!!!

Örömhír – szó 2020.07.12.

A Magvetőről szóló példabeszéd üzenetét egy mondatban a következőképpen lehet összefoglalni: “semmi sem vész el”.
Jézus egy furcsa magvetőről beszél. Olyan embert mi már nem látunk a földeken dolgozni, aki széles és nagy mozdulatokkal járja földet, s így vet, felkészülve a jövőre, s így gondoskodva az életről önmaga és a családja számára.
Ez a Magvető, mintha könnyelműen, MINDENHOVÁ szórná a vetőmagot, mert MINDENFÉLE földben bízik! A perikópa szerint úgy tűnik, mintha ez a NAGYLELKŰSÉG megbosszulná magát, hisz SOK MAG nem hoz TERMÉST, de az evangélium végén MINDEN ŐT IGAZOLJA, s ez nem más, mint maga Jézus a Krisztus!
Régi keleti szokás szerint Palesztinában előbb vetettek, mielőtt még a földet megforgatták volna és csak azután tisztították meg a kövektől, a tövises bozótoktól. Így érthető, hogy a vetés miért volt kockázatos. Nem tudták pontosan, vajon az elvetett mag meghozza-e a termést, mivel a termőtalaj igen kevés, hisz a föld nagy részét sziklák, kövek, kavicsok borítják.
Ennek a MAGVETŐNEK figyelemre méltó a MÓDSZERE. Ez nem más, mint a REMÉNY és a PAZARLÓ NAGYLELKŰSÉG. Ezért még a mai kor EMBERE is TANULHAT tőle. Vajon mit is? A TUDATOSSÁGOT, a figyelmes MUNKÁT, a HATÁROZOTT és jól IDŐZÍTETT LÉPÉSEKET, és a FELELŐSSÉGET. Ezekre MA nagy szükségünk van, igaz-e?!
Úr Jézus Krisztus, a Te nagylelkűséged ragadjon el, hogy örüljek a SZÁZSZOROS TERMÉSNEK, mely midnyájunkban ÉRIK!

László atya

2020-06-28 Évközi 13. vasárnap – Örömhír-szó, hirdetések

Örömhír-szó

MEGTALÁLT Élet, ez talán a mai evangéliumnak a fő üzenete. Hisz Pál apostol szavai szerint a KERESZTSÉGET, a Krisztussal való ELTEMETKEZÉSHEZ hasonlítja.
Szerinte az, akit a VÍZ ELNYELT, az a régi-BŰNÖS ember volt. Ennek őstípusa ÁDÁM. Ő az, akit Krisztus KERESZTHALÁLÁVAL a múlt és a HALÁL mélyére SÜLLYESZTETT.
A KERESZTVÍZ pedig a SZENTLÉLEK megelevenítő EREJÉT és KIÁRADÁSÁT jelenti.
A föltámadt KRISZTUS, mint a KEGYELEM és az ÉLET hordozója. JÉZUSSAL vagy Jézus ELLEN, mert csak is így válik lehetővé, hogy FÖLTÁMADJUNK Krisztussal EGYÜTT, egy tiszta szeretett ÉLETRE!
Érdekes, hogy a gyóntatószéket az apostol „RÁCSOS KOPORSÓNAK” nevezi, ahol föltámadhatunk BŰNEINKBŐL.
Krisztus KÖVETŐJÉNEK, TANÍTVÁNYÁNAK lenni azt jelenti, hogy VÁLLALJUK a rideg-hideg KÖRÜLÉNYEKET, akár a gyakori LELKI SÖTÉTSÉGET és olykor az ÉLET BIZONYTALANSÁGÁT is, ha kell.
Látod Jézus, az Ő EGYHÁZÁT nem ARANYHINTÓRA ültette, ezért hát SZÍVÉNEK alázatával és szelídségével kell járni a TÖRTÉNELEM útját, ELFOGADVA a szenvedést és akár az üldözést is.
Szent Péter és Szent Pál Apostolok, könyörögjetek ÉRETTÜNK, hogy Urunk Jézus Krisztus EGYHÁZA, mindig SZIKLASZILÁRD ALAPON álljon, ahogy KRISZTUS URUNK akarta!!

Hirdetések

  • Július 11-én, szombaton 15.00 órakor kezdődik templomunkban az idősek-betegek miséje. A szentmise keretében kiszolgáltatásra kerül a betegek szentsége. Aznap 14.00 órától gyónási lehetőséget biztosítunk. Jelentkezési szándékukat a kitett jelentkezési íveken kérjük, jelezzék.
  • Az irodai fogadóórák továbbra is elmaradnak. A veszélyhelyzet megszűnt, azonban a vírusjárványra vonatkozó előírásokat, különösen az idősek védelmének érdekében, be kell tartani. Mint ismeretes: mindkét önkéntes irodai segítőnk elmúlt 65 éves.
  • Plébános úrral – előzetes, telefonon (06 20 823 3804) történő egyeztetés után – irodaidőben (kedd: 15.00 – 18.00, péntek: 9.00 – 12.00) intézhetik ügyeiket (pl.: keresztlevél-másolat kiadása, miseszándék felíratása, egyházközségi hozzájárulás fizetése – a két utóbbit vasárnaponként a 9.00 órai szentmise után is megtehetik a templomban).
  • Holnap, június 29-én van Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, az ünnepi szentmisét este 6.00 órakor tartjuk.
  • Templomtakarításban az 1. csoport következik.

Évközi 12. vasárnapi Örömhír – szó

A mai evangélium témája: “NE FÉLJETEK!”- azaz a KOCKÁZATVÁLLALÁS!
Arról az AGGODALOMRÓL van szó, amely abban akadályoz meg, hogy HITVALLÓ legyek az Emberek előtt.
Ha félsz, akkor nem tudsz úgy ÉLNI, ahogyan szeretnél, mert KÜLSŐ ÉS BELSŐ OKOK miatt nem tudod ÖNMAGADAT adni. Az ilyen emberről mondják, hogy BÁTORTALAN.
A bátortalan ember a KÖNNYEBB-MEGOLDÁST keresi, hiszen nem mer KOCKÁZTATNI. Könnyen, szemrebbenés nélkül MAGYARÁZZA MEG önmaga TÉTLENSÉGÉT, vagy akár MEGFUTAMODÁSÁT.
Merjünk ÖNMAGUNK-LENNI, mert Isten ott áll MELLETTÜNK! ÉLETÜNKNEK Ő az igazi FORRÁSA. Így már nincs mitől FÉLNÜNK!
Az EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUST nem azért szervezik meg, hogy zárt ajtók mögött “kongresszusi beszédeket” mondjanak, hanem a bátor TANÚSÁGTEVŐ programokra helyezik a hangsúlyt.
Az utcára visznek minket, fáklyás körmenetek és egyéb zenés Isten dicsőítő megmozdulások lesznek Budapesten, hogy HÍRT adjunk a megélt EVANGÉLIUMI ÉLETRŐL, ezért vállalni KELL az IGEHIRDETÉS-KOCKÁZATÁT!
A Jézus Szíve LITÁNIÁBAN imádkozzuk: “Ő a jósággal és szeretettel teljes SZÍV, Ő a SZERETET LÁNGOLÓ-TŰZHELYE”, amelynek BŐSÉGÉBŐL mindnyájan MERÍTHETÜNK.

Örömhír – szó

Az ÚRNAPJA, az ISTEN SZERETETE. Másként mondva: IGE és KENYÉR – JÉZUS az ÉLET KENYERE – az EUCHARISZTIA!
Ne feledd…EMLÉKEZZÉL!! Tudd, hogy ez nem emlékünnep, hiszen Istennek, az állandóan köztünk lakó, s velünk egyesülő Jézusnak az ünnepe.
Az úrnapja az egész ÉVNEK és az egész ÉLETNEK szól. A húsvéti idő ünnepei pedig, az egyszeri ünnepélyes eljövetelének emléknapjai.
Bizony, már három hónapja, a járvány kezdete óta kezet sem foghattunk. Ezen ok miatt a szentmise liturgia részéből kihagytuk a békejobb nyújtást. Lám, úrnapjától kezdve ez újra lehetséges.
Milyen jó, hogy Jézus sem fukarkodott a szeretetteljes mozdulatokkal. Egyik legszebb mozdulata a KENYÉRADÓ KEZÉNEK KINYÚJTÁSA. Ezt szánta szeretete utolsó jelének, s majd KERESZTÁLDOZATÁVAL együtt méltónak találta a MEGÖRÖKÍTÉSRE a MEGDICSŐÜLT TESTÉT az EUCHARISZTIÁBAN.
A legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉGBEN nemcsak Isten kegyelme, hanem MINDEN KEGYELEM FORRÁSA, JÉZUS jön HOZZÁNK!
Tudod, amikor a SZENTSÉGIMÁDÁS formájában, úgymond “MEGNYÚJTJUK” Isten szeretetének PILLANATÁT (akár egy órán át), azért tesszük, hogy a SZERETETET legyen időnk SZEMLÉLNI, az pedig így egészen áthasson minket.
Ebben az adorációban Krisztus arra hív, hogy ÉLETÜNK is ilyen szeretetben ODAAJÁNDÉKOZOTT élet legyen.
Így lesz valóban FORRÁS az Eucharisztia, “vegyétek és egyétek!”. Jézus ezen KENYÉRADÓ mozdulatára nem válaszolhatunk szebben, mint HÁLAADÁSKÉPPEN az iskolaév befejezéséért: a TE DEUMMAL.

László atya

Pünkösd vasárnapi ÖRÖMHÍR-szó

A világjárvány megjelenése óta nyugtalanok vagyunk, de nagyon. Lázasan az Ég jeleit kémleljük.
Mintha kereszténynek lenni annyit jelentene, hogy éles-látó “jövendőmondóként” botlásainkat, gyengeségünk jeleit magyaráznánk meg másoknak.
Hitünk arra tanít, hogy a Szentlélek ISTEN-HORDOZÓVÁ tesz bennünket, cselekedeteink pedig az Ő eljövendő Országának előjeleivé válnak.
PÜNKÖSD régen sátoros-ünnep volt, ma az Emberiség EGYETEMES ünnepe, hiszen az EGYHÁZ egyetemesnek született. Ezt a napot, mint a magyarok március 15-ét mindenki magáénak érzi.
Pünkösd a régi-új népnek ALKOTMÁNYT ad, olyas valamit, mint amit az emberi szabadságjogok alkotmánya. jelent. A keresztény pünkösdi ünnep is megőrzi a SÍNAI-hegyen mennydörgés közepette kihirdetett TÖRVÉNY külsőségeit: nagy robajt, viharos szélzúgást, tűz lángját. De kiterjeszti az Egyiptomból való szabadulás a hatályát, azzal, hogy lehetővé teszi a KERESZTÉNYEK számára, hogy annak a LÉLEKNEK-ALKOTMÁNYA szerint éljenek, aki Jézust feltámasztotta.
Így tehát a Pünkösd továbbra is a TÖRVÉNY ünnepe marad. Azonban ez a törvény a SZÍVEKBE van írva és mindabba, ami az EMBERISÉG benső gazdagodását szolgálja.
A Lélek az egységet akarja, ami nem egyformaságot jelent, hanem a sokféleség egységét, amelyben mindenki megőrizheti személyiségének sajátosságait, hivatását és adományait, amelyek a Lélekből származnak és az Egyetemes Egyház céljait szolgálják.
Így ezt az ünneplést már nem képesek a templomok falai befogadni, ezt a LELKET nem lehet falak közé zárni. Így kiárad az utcákra és a terekre.
A járvány-zár ideiglenes feloldásával ezt éljük meg minden egyes szabadtéri szentmisénkben.
EGYSÉG csak, akkor állhat helyre, ha az Emberiség befogadja azt a PÜNKÖSDI LELKET, mely megszólítja őt, ami után helyreáll a SZERETET-KÖZÖSSÉGE.

László atya

Örömhír-szó 2020.05.24.

Jézus Mennybemenetele azt jelenti számunkra, hogy a HIT-szemével felismerjük az érzéki-VILÁG jelenségei mögött a DOLGOK valódi mivoltát. Az ÉLETET Jézuson keresztül kell néznünk, mert az élet nélküle bizony ELILLAN.
Ám a FÖLTÁMADT KRISZTUS így szól hozzánk:” Nézzetek reám. Az élet olyan kimeríthetetlen ERŐ, amely hát széttöri: az IDŐ, a LÉT és a HALÁL korlátatit.
Régiek mondták:”az EMBER nem sokat ÉR.”
Jézus éppen az ellenkezőjét hirdeti:”Nézzetek rám, ilyen az ember. FENSÉGESEBB, mint a csillagok. ÉRTÉKESEBB, mint az egész világegyetem, mint egy ISTENNÉ LETT”.
SZAKEMBEREK is azt mondják, hogy az EGYHÁZAT is KRISZTUSON keresztül kell néznünk, mert akkor olyan, “ROKONSZENVES” Intézmény. Még ha kissé elavult is, mégis ERKÖLCSILEG hasznos!
Mai evangélium üzenete, hogy a Föltámadt Krisztus KINYILATKOZTATJA, hogy az EGYHÁZ az Ő TESTE, amely által évszázadokra kiterjeszti MEGTESTESÜLÉSÉT, hogy így HALHATATLANNÁ tegyen minden Emberi SZENVEDÉST és ÖRÖMET.
Ez egy ÚJ KORSZAK, a SZENTLÉLEK és a MISSZIÓS-EGYHÁZ KORSZAKA.
Nos ezzel az EVANGÉLIUM a Mi kezünkbe került és hirdetése a Mi FELADATUNKKÁ vált.JÓSZERENCSÉT hozzá!!!      

László atya

ÖRÖMHÍR-szó!

A mai evangéliumból kivehető, hogy Jézus Krisztus, a Föltámadott búcsúzik, lassan elköszön. Bizony neki is el kell engednie földi tartózkodásához való ragaszkodását, hogy a LÉLEK töltse be tanítványait.
Nekünk sem kell már sokáig szomorkodnunk, hiszen mi is lassan elköszönhetünk a televízió online-miséitől, a 2 hónapos bezártságtól. Így újra lehetőségünk lesz a templomi szentmiséken részt venni.
Lám, a mai evangélium is arra buzdít, hogy a pünkösdi LÉLEK majd átveszi életünk irányítását, megszólítja bennünk a legjobbat, hiszen ne feledjük, hogy a SZENTLÉLEK frissíti Isten szavának “szavatosságát”, mert Ő lelkiismeretünk iránytűje.
A karanténból való felszabadulás óráit követően, ha továbbra is hallgatunk az otthoni-bezártságunkban kialakult ima csendjére, meglátjuk: a LÉLEK megsúgja, hogy mi élvezzen elsőbbséget “rohanó életünk” napi döntéseiben. Ez teszi olyan “mássá” az igazi keresztényt!
Jó tudni, de megtapasztalni még jobb, hogy ez a Lélektől átjárt “látásmód” adja kereszténységünk többletét.

László atya