2020-06-28 Évközi 13. vasárnap – Örömhír-szó, hirdetések

Örömhír-szó

MEGTALÁLT Élet, ez talán a mai evangéliumnak a fő üzenete. Hisz Pál apostol szavai szerint a KERESZTSÉGET, a Krisztussal való ELTEMETKEZÉSHEZ hasonlítja.
Szerinte az, akit a VÍZ ELNYELT, az a régi-BŰNÖS ember volt. Ennek őstípusa ÁDÁM. Ő az, akit Krisztus KERESZTHALÁLÁVAL a múlt és a HALÁL mélyére SÜLLYESZTETT.
A KERESZTVÍZ pedig a SZENTLÉLEK megelevenítő EREJÉT és KIÁRADÁSÁT jelenti.
A föltámadt KRISZTUS, mint a KEGYELEM és az ÉLET hordozója. JÉZUSSAL vagy Jézus ELLEN, mert csak is így válik lehetővé, hogy FÖLTÁMADJUNK Krisztussal EGYÜTT, egy tiszta szeretett ÉLETRE!
Érdekes, hogy a gyóntatószéket az apostol „RÁCSOS KOPORSÓNAK” nevezi, ahol föltámadhatunk BŰNEINKBŐL.
Krisztus KÖVETŐJÉNEK, TANÍTVÁNYÁNAK lenni azt jelenti, hogy VÁLLALJUK a rideg-hideg KÖRÜLÉNYEKET, akár a gyakori LELKI SÖTÉTSÉGET és olykor az ÉLET BIZONYTALANSÁGÁT is, ha kell.
Látod Jézus, az Ő EGYHÁZÁT nem ARANYHINTÓRA ültette, ezért hát SZÍVÉNEK alázatával és szelídségével kell járni a TÖRTÉNELEM útját, ELFOGADVA a szenvedést és akár az üldözést is.
Szent Péter és Szent Pál Apostolok, könyörögjetek ÉRETTÜNK, hogy Urunk Jézus Krisztus EGYHÁZA, mindig SZIKLASZILÁRD ALAPON álljon, ahogy KRISZTUS URUNK akarta!!

Hirdetések

 • Július 11-én, szombaton 15.00 órakor kezdődik templomunkban az idősek-betegek miséje. A szentmise keretében kiszolgáltatásra kerül a betegek szentsége. Aznap 14.00 órától gyónási lehetőséget biztosítunk. Jelentkezési szándékukat a kitett jelentkezési íveken kérjük, jelezzék.
 • Az irodai fogadóórák továbbra is elmaradnak. A veszélyhelyzet megszűnt, azonban a vírusjárványra vonatkozó előírásokat, különösen az idősek védelmének érdekében, be kell tartani. Mint ismeretes: mindkét önkéntes irodai segítőnk elmúlt 65 éves.
 • Plébános úrral – előzetes, telefonon (06 20 823 3804) történő egyeztetés után – irodaidőben (kedd: 15.00 – 18.00, péntek: 9.00 – 12.00) intézhetik ügyeiket (pl.: keresztlevél-másolat kiadása, miseszándék felíratása, egyházközségi hozzájárulás fizetése – a két utóbbit vasárnaponként a 9.00 órai szentmise után is megtehetik a templomban).
 • Holnap, június 29-én van Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, az ünnepi szentmisét este 6.00 órakor tartjuk.
 • Templomtakarításban az 1. csoport következik.

Évközi 12. vasárnapi Örömhír – szó

A mai evangélium témája: “NE FÉLJETEK!”- azaz a KOCKÁZATVÁLLALÁS!
Arról az AGGODALOMRÓL van szó, amely abban akadályoz meg, hogy HITVALLÓ legyek az Emberek előtt.
Ha félsz, akkor nem tudsz úgy ÉLNI, ahogyan szeretnél, mert KÜLSŐ ÉS BELSŐ OKOK miatt nem tudod ÖNMAGADAT adni. Az ilyen emberről mondják, hogy BÁTORTALAN.
A bátortalan ember a KÖNNYEBB-MEGOLDÁST keresi, hiszen nem mer KOCKÁZTATNI. Könnyen, szemrebbenés nélkül MAGYARÁZZA MEG önmaga TÉTLENSÉGÉT, vagy akár MEGFUTAMODÁSÁT.
Merjünk ÖNMAGUNK-LENNI, mert Isten ott áll MELLETTÜNK! ÉLETÜNKNEK Ő az igazi FORRÁSA. Így már nincs mitől FÉLNÜNK!
Az EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUST nem azért szervezik meg, hogy zárt ajtók mögött “kongresszusi beszédeket” mondjanak, hanem a bátor TANÚSÁGTEVŐ programokra helyezik a hangsúlyt.
Az utcára visznek minket, fáklyás körmenetek és egyéb zenés Isten dicsőítő megmozdulások lesznek Budapesten, hogy HÍRT adjunk a megélt EVANGÉLIUMI ÉLETRŐL, ezért vállalni KELL az IGEHIRDETÉS-KOCKÁZATÁT!
A Jézus Szíve LITÁNIÁBAN imádkozzuk: “Ő a jósággal és szeretettel teljes SZÍV, Ő a SZERETET LÁNGOLÓ-TŰZHELYE”, amelynek BŐSÉGÉBŐL mindnyájan MERÍTHETÜNK.

Örömhír – szó

Az ÚRNAPJA, az ISTEN SZERETETE. Másként mondva: IGE és KENYÉR – JÉZUS az ÉLET KENYERE – az EUCHARISZTIA!
Ne feledd…EMLÉKEZZÉL!! Tudd, hogy ez nem emlékünnep, hiszen Istennek, az állandóan köztünk lakó, s velünk egyesülő Jézusnak az ünnepe.
Az úrnapja az egész ÉVNEK és az egész ÉLETNEK szól. A húsvéti idő ünnepei pedig, az egyszeri ünnepélyes eljövetelének emléknapjai.
Bizony, már három hónapja, a járvány kezdete óta kezet sem foghattunk. Ezen ok miatt a szentmise liturgia részéből kihagytuk a békejobb nyújtást. Lám, úrnapjától kezdve ez újra lehetséges.
Milyen jó, hogy Jézus sem fukarkodott a szeretetteljes mozdulatokkal. Egyik legszebb mozdulata a KENYÉRADÓ KEZÉNEK KINYÚJTÁSA. Ezt szánta szeretete utolsó jelének, s majd KERESZTÁLDOZATÁVAL együtt méltónak találta a MEGÖRÖKÍTÉSRE a MEGDICSŐÜLT TESTÉT az EUCHARISZTIÁBAN.
A legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉGBEN nemcsak Isten kegyelme, hanem MINDEN KEGYELEM FORRÁSA, JÉZUS jön HOZZÁNK!
Tudod, amikor a SZENTSÉGIMÁDÁS formájában, úgymond “MEGNYÚJTJUK” Isten szeretetének PILLANATÁT (akár egy órán át), azért tesszük, hogy a SZERETETET legyen időnk SZEMLÉLNI, az pedig így egészen áthasson minket.
Ebben az adorációban Krisztus arra hív, hogy ÉLETÜNK is ilyen szeretetben ODAAJÁNDÉKOZOTT élet legyen.
Így lesz valóban FORRÁS az Eucharisztia, “vegyétek és egyétek!”. Jézus ezen KENYÉRADÓ mozdulatára nem válaszolhatunk szebben, mint HÁLAADÁSKÉPPEN az iskolaév befejezéséért: a TE DEUMMAL.

László atya

Pünkösd vasárnapi ÖRÖMHÍR-szó

A világjárvány megjelenése óta nyugtalanok vagyunk, de nagyon. Lázasan az Ég jeleit kémleljük.
Mintha kereszténynek lenni annyit jelentene, hogy éles-látó “jövendőmondóként” botlásainkat, gyengeségünk jeleit magyaráznánk meg másoknak.
Hitünk arra tanít, hogy a Szentlélek ISTEN-HORDOZÓVÁ tesz bennünket, cselekedeteink pedig az Ő eljövendő Országának előjeleivé válnak.
PÜNKÖSD régen sátoros-ünnep volt, ma az Emberiség EGYETEMES ünnepe, hiszen az EGYHÁZ egyetemesnek született. Ezt a napot, mint a magyarok március 15-ét mindenki magáénak érzi.
Pünkösd a régi-új népnek ALKOTMÁNYT ad, olyas valamit, mint amit az emberi szabadságjogok alkotmánya. jelent. A keresztény pünkösdi ünnep is megőrzi a SÍNAI-hegyen mennydörgés közepette kihirdetett TÖRVÉNY külsőségeit: nagy robajt, viharos szélzúgást, tűz lángját. De kiterjeszti az Egyiptomból való szabadulás a hatályát, azzal, hogy lehetővé teszi a KERESZTÉNYEK számára, hogy annak a LÉLEKNEK-ALKOTMÁNYA szerint éljenek, aki Jézust feltámasztotta.
Így tehát a Pünkösd továbbra is a TÖRVÉNY ünnepe marad. Azonban ez a törvény a SZÍVEKBE van írva és mindabba, ami az EMBERISÉG benső gazdagodását szolgálja.
A Lélek az egységet akarja, ami nem egyformaságot jelent, hanem a sokféleség egységét, amelyben mindenki megőrizheti személyiségének sajátosságait, hivatását és adományait, amelyek a Lélekből származnak és az Egyetemes Egyház céljait szolgálják.
Így ezt az ünneplést már nem képesek a templomok falai befogadni, ezt a LELKET nem lehet falak közé zárni. Így kiárad az utcákra és a terekre.
A járvány-zár ideiglenes feloldásával ezt éljük meg minden egyes szabadtéri szentmisénkben.
EGYSÉG csak, akkor állhat helyre, ha az Emberiség befogadja azt a PÜNKÖSDI LELKET, mely megszólítja őt, ami után helyreáll a SZERETET-KÖZÖSSÉGE.

László atya

Örömhír-szó 2020.05.24.

Jézus Mennybemenetele azt jelenti számunkra, hogy a HIT-szemével felismerjük az érzéki-VILÁG jelenségei mögött a DOLGOK valódi mivoltát. Az ÉLETET Jézuson keresztül kell néznünk, mert az élet nélküle bizony ELILLAN.
Ám a FÖLTÁMADT KRISZTUS így szól hozzánk:” Nézzetek reám. Az élet olyan kimeríthetetlen ERŐ, amely hát széttöri: az IDŐ, a LÉT és a HALÁL korlátatit.
Régiek mondták:”az EMBER nem sokat ÉR.”
Jézus éppen az ellenkezőjét hirdeti:”Nézzetek rám, ilyen az ember. FENSÉGESEBB, mint a csillagok. ÉRTÉKESEBB, mint az egész világegyetem, mint egy ISTENNÉ LETT”.
SZAKEMBEREK is azt mondják, hogy az EGYHÁZAT is KRISZTUSON keresztül kell néznünk, mert akkor olyan, “ROKONSZENVES” Intézmény. Még ha kissé elavult is, mégis ERKÖLCSILEG hasznos!
Mai evangélium üzenete, hogy a Föltámadt Krisztus KINYILATKOZTATJA, hogy az EGYHÁZ az Ő TESTE, amely által évszázadokra kiterjeszti MEGTESTESÜLÉSÉT, hogy így HALHATATLANNÁ tegyen minden Emberi SZENVEDÉST és ÖRÖMET.
Ez egy ÚJ KORSZAK, a SZENTLÉLEK és a MISSZIÓS-EGYHÁZ KORSZAKA.
Nos ezzel az EVANGÉLIUM a Mi kezünkbe került és hirdetése a Mi FELADATUNKKÁ vált.JÓSZERENCSÉT hozzá!!!      

László atya

ÖRÖMHÍR-szó!

A mai evangéliumból kivehető, hogy Jézus Krisztus, a Föltámadott búcsúzik, lassan elköszön. Bizony neki is el kell engednie földi tartózkodásához való ragaszkodását, hogy a LÉLEK töltse be tanítványait.
Nekünk sem kell már sokáig szomorkodnunk, hiszen mi is lassan elköszönhetünk a televízió online-miséitől, a 2 hónapos bezártságtól. Így újra lehetőségünk lesz a templomi szentmiséken részt venni.
Lám, a mai evangélium is arra buzdít, hogy a pünkösdi LÉLEK majd átveszi életünk irányítását, megszólítja bennünk a legjobbat, hiszen ne feledjük, hogy a SZENTLÉLEK frissíti Isten szavának “szavatosságát”, mert Ő lelkiismeretünk iránytűje.
A karanténból való felszabadulás óráit követően, ha továbbra is hallgatunk az otthoni-bezártságunkban kialakult ima csendjére, meglátjuk: a LÉLEK megsúgja, hogy mi élvezzen elsőbbséget “rohanó életünk” napi döntéseiben. Ez teszi olyan “mássá” az igazi keresztényt!
Jó tudni, de megtapasztalni még jobb, hogy ez a Lélektől átjárt “látásmód” adja kereszténységünk többletét.

László atya

Szent György nap

Néhány korábbi Szent György napi képet kerestünk elő, emlékezve az akkori ünnepekre.

Szent György-nap

Porból
göröngyből
gyökér erez földdé
termőre olt a tavasz kése
Szemét lesüti az ápoló
ágyások szélén
billenő kapát felemel
levegőt szór a rögök közé
életre gyomlál növekedést

Ó öleld az anyaölnyi földet
szárnyas kapuját nyisd birtokomnak
Hadd süssön a nap a mélybe le
és szivárványt sikoltson
az égre a feltörő csíra
Bomoljon szál sörénnyé
vágtázó burján lepje el
a csupasz földet!

Boronád készítsd
ó szél
kereplődet
te zivatar
Mindent életre gyúr
egy ültető kéz
Kaszáját feni az
öröklét aratásának
(Vörös Viktória)

2020. március 15. – Nagyböjt 3. vasárnapja

Hirdetések

 • Plébániánk Karitászcsoportja a mai vasárnaptól március 29-ig nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést tart.
 • Templomtakarításban a 2. csoport következik.

Miseszándékok

március 15. Vasárnap:
09.00:† Findt László és † Szülei
10.30:
Hétfő: 17.00:
Kedd: 17.00:
Szerda: 07.30:
Péntek 18.00:
március 22. Vasárnap:
09.00:† Vodicska Attila (18. évf.)
10.30: † Édesapa, József

2020. március 8. – Nagyböjt 2. vasárnapja

Hirdetések

 • A Don Bosco Közösségi Házban:
  – szerdán, március 11-én este 6 órakor kezdődik a Bibliaóra,
  – március 13-án, pénteken este fél 7 órától Ifjúsági-foglalkozást tartunk,
  – szombaton délelőtt 10 órától lesz a MobiOri.
 • Március 15-én, vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmise elmarad, hogy közösen vehessünk részt ünnepi koszorúzáson a Honvédtemetőben.
 • Templomtakarításban az 1. csoport következik.

Heti miseszándékok

március 8. Vasárnap:
09.00:
10.30:
Hétfő: 17.00 † Gerendás Ferencné, Anna (3. évf.)
Kedd: 17.00:
Szerda: 07.30:
Péntek 17.00:
március 15. Vasárnap:
09.00:† Findt László és † Szülei
10.30:

2020. március 1. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Hirdetések

 • A nagyböjti időben a keddi szentmisék után passió-próbát tartunk.
 • Március 6-án elsőpéntek, a Rózsafüzér Társulat tagjai részére titokcsere lesz, a keresztúti ájtatosságot délután a szentmise előtt, fél 5 órakor végezzük.
 • Templomtakarításban a 3. csoport következik.

Miseszándékok

március 1. Vasárnap:
09.00:
10.30: Kavics Családcsoport tagjai
Hétfő: 17.00
Kedd: 17.00:
Szerda: 07.30:
Péntek 17.00: Rózsafüzér Társulat élő és † tagjai
március 8. Vasárnap:
09.00:
10.30: