2021. 01. 24. – Hirdetések

Bevezetés az Evangéliumhoz

Az elmúlt vasárnap János evangéliumából hallottuk az első találkozást Jézus és a tanítványok között. Ma a Márk evangéliuma szerinti evangéliumot olvasva tanúi lehetünk annak, hogy a megszólított tanítványok az első hívó szóra követik Jézust.
A mai evangéliumi szakaszban, az Úr Jézus megkeresztelkedése utáni első, nyilvánosság előtti mondatát, mintegy kiáltványát halljuk majd, amelyet egykor Galilea lakosságához intézett, s amely így szólt: „Betelt az idő. Közel van az Isten országa. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumban!” Ma felénk hangzanak e szavak. S milyen visszhangra találnak bennünk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Félix atya

Evangélium

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20

Hirdetések

 • A fenyőfák lebontásához, melyet csütörtökön, január 28-án este fél 6 órakor végzünk, segítséget kérünk és várunk. 
 • A hét jeles napjai:
   ​hétfő: Szent Pál apostol megtérése – Pál fordulása –​ünnepnap
   ​csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító​ emléknap
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

2021. január 3. – Karácsony utáni 2. vasárnap

 • Január 6-án, szerdán URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) ünnepén, a Vizivárosi Templomban reggel 6 órakor szentmise lesz, utána körmenet a Dunához vízszentelésre. Templomunkban délelőtt 11 órakor tartjuk a szentmisét.
 • Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a házszentelések elmaradnak.
 • A Rózsafüzér Társulat tagjai pénteken, január 8-án délután fél 5 órától imádkozzák a rózsafüzért.
 • A templomtakarításban az 1. csoport következik.

2020. október 11. – Évközi 28. vasárnap

Ki a mai példabeszédben (Mt 22,1-14) szereplő király? Maga a mennyei Atya.

A lakomára való meghívásban Jézus, az Istennek azt a jóságát akarja érzékeltetni, amellyel meghív bennünket az örök élet lakomájára. Különös, hogy a király hiába küldi szolgáit a meghívottakhoz. Méghozzá kétszer is, azok nem törődnek a meghívással. Elmennek, ki a majorjába, ki meg a keresete után. Mások meg megfogják szolgáit, megverik, sőt meg is ölik. Durva viselkedésükben tetőfokára hágott a király ellen elkövetett hálátlan és érzéketlen visszautasításuk. Kik ezek a hivatalosak? A szöveg első értelmezésében a Jézus korabeli választott néphez tartozókra utal, akik a Jézus által hirdetett Isten országába való meghívást vissza-utasították. Isten küldötteinek bántalmazása, megölése vonatkozhat a Jézus előtt élt, s választott népet Istenhez való visszatérésre buzdító prófétákra, de magára Jézus Krisztusra is. A történelem folyamán a földi lakodalmas ház, az egyház mégis megtelik. Isten ugyanis minden embert meghív a menyegzőre, nem-csak a zsidókat, hanem a pogányokat, a régebbi korokét csakúgy, mint az újabbakét, s napjaink pogányait is. Sőt jókat és rosszakat is egyaránt. Az evangéliumi elbeszélés tulajdonképpen eddig egy kerek egész. Azonban az evangélium nem történelmet, nem üdvtörténetet tanít csupán, hanem mindig tartalmaz hallgatóinak szóló üzenetet is. Ma a megkeresztelt keresztények a hivatalosak a menyegzőre, a mennyei lakoma előképére, a szentmisére. De elfogadják-e a mai hivatalosak erre a lakomára szóló meghívásukat
Sajnos a települések, városrészek lakóinak nemhogy a fele, de optimális esetben is legfeljebb tizede jár templomba.
Akkor a több millió hivatalos vendéget, a templomokból hiányzó több millió katolikus hívőt, kikkel lehet helyettesíteni? Kik ők, akik megtöltik mégis a lakodalmas házat? De valóban megtöltik a jelenlevők a templomokat? Oh, nem! Nyilván nem lehet ilyen összefüggéseket keresni a mai valóság és a példabeszéd között, de a jézusi meghívásra adott emberi válaszok tartalmilag, ma is helytállók. A parabola lényegi mondanivalója az, hogy Isten minden embert meghív országába, de nem mindenki fogadja el a meghívást. Akik határozottan visszautasították a meghívást azok az anyagi javakat, azok megszerzéséért való törtetést fontosabbnak tartották, mint a lakodalmon való részvételt.
Ma sincs másként! Ma is sokan tartják összehasonlíthatatlanul fontosabbnak a gyakorlati, anyagi érdekeket, mint a lelkieket. Ha keresztelés, vagy esketés alkalmával megkérdezem, miért nem gyakorolják a hitüket? Azt válaszolják, hogy „nincs rá időm”. Pedig a helyes és igaz válasz az lenne, hogy „nem tartom fontosnak”. Amit ugyanis fontosnak tartunk, arra mindig tudunk időt szakítani. Természetesen vannak, akik elfogadják a meghívást, és róluk mondja Jézus, hogy bemennek a menyegzőre. Szeretném úgy hinni, hogy mi, itt jelenlevők, mindannyian ezek közé tartozunk.
Nem tudom, szoktunk-e arra gondolni, hogy ha az Úr a mai távollevő hivatalosak helyét, a ma utcai járókelőivel, jókkal és gonoszokkal töltené meg a menyegzős házban, mi lenne a reakciónk? Pedig ezekhez a mai utcai járókelőkhöz, jókhoz és gonoszokhoz, bennünket küld az Úr, hogy hívjuk a menyegzőre, a sokféle értelemben s sokszínű rongyokba öltözötteket. A mi feladatunk, hogy menyegzős köntösbe öltöztessük őket, és méltókká tegyük a menyegzős lakomán való részvételre. 

Félix atya

Hirdetések

– Október hónapban a szentmisék után közösen imádkozzuk (1-1 tizedet) a rózsafüzért.
– Október 14-én, szerdán este 6 órakor Bibliaóra lesz a Don Bosco Közösségi Házban.
– A következő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés.
– Templomtakarításban az 1. csoport következik. 

2020. szeptember 27. – Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Örömhír szó


A mai perikópa üzenetét egy kifejezésben a következőképpen foglalhatjuk össze: „a tett igene”.
Könnyű bárki kérésére „igent” mondani, ám sokkal nehezebb azt valóra váltani. Gyakran megtörténik (nem mindenkinél, de egyre többeknél), hogy az “igen” „nem”-mé alakul.
Főleg a házasságot kötő fiataloknál tapasztalható sajnos ez a példa. Jellemünk és emberi tisztességünk értéke függ attól, mennyire álljuk adott szavunkat. Ígérni, mindenki tud, de azt teljesíteni: becsülettel, pontosan, ez már egész embert kívánó feladat. Elvilágiasodott korunkban sokan éppen azért utasítják el a keresztény életvitelt, mert csak nevükben keresztények, de tetteikkel és életükkel egészen más utakat járnak
Az “engedetlenek” simán becsapják, ha kell, vagy ha a helyzet úgy hozza számukra, szüleiket, tanáraikat és még Uram bocsá’ ezt teszik a jó Istennel is.
Vajon kik ezek az „engedetlenek”? Azok, akik azt rebesgetik: “ó, minek menjek misére, hittanra, biblia-órára, én már „elsőáldoztam”, „bérmálkoztam”. Vallásos életük ezzel már véget ért.
A legszebb szó, amit mi Istennek mondhatunk: “igen Atyám”, s ennek akkor van értéke, ha ezt tettek követik!!
Akárhogy is erőlködünk, sose fog kapásból menni a “jó”. Csak úgy sikerülhet, ha belátó, megtérő emberekké válunk, és ha nem is első szóra, de legalább “többedikre” igennel követjük az Atya akaratát. Jó példa lesz számunkra az októberi hónapban a “rózsafüzér” imádság elvégzése.

Hirdetések

 • Szerdán, szeptember 30-án este 6 órakor Bibliaóra lesz a Don Bosco Közösségi Házban.
 • A 2020/2021 évi program a honlapon a Hitéleti programok menüpontban található
 • Október 2-án elsőpéntek, a Rózsafüzér Társulat tagjai este fél 6 órától imádkozzák a rózsafüzért.
  Október hónapban a szentmisék után közösen imádkozzuk a rózsafüzért (1-1 tizedet mondunk).
 • Következő vasárnapi persely – adományainkat a Péterfillérek gyűjtésére ajánljuk fel.
 • A hét jeles napjai:
  kedd: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok ünnepe
  csütörtök: Lisieux-i Szent Teréz emléknapja
  péntek: Szent Őrzőangyalok emléknapja
 • Templomtakarításban a 2. csoport következik.

2020. szeptember 20. – Évközi 25. vasárnap

Örömhír – szó

A mai evangélium üzenetét, ha egy kifejezésbe akarjuk összesűríteni, akkor azt mondhatjuk, hogy a munkabér összegéről szól. Megtanítja nekünk Jézus, hogy a munka nem “jutalom”, hanem bizony emberi jog.
Jézus, amikor ilyen dolgokról beszél (amiről mi rendszerint elfeledkezünk itt a földön), akkor Ő példabeszédeivel tud minket visszatéríteni saját életünkhöz. Ezzel mutat rá miként lehetne orvosolni az “igazság” sebeit. Istennél csak egy jutalom van, az élet.
Tudod, az életnek nincsenek mértékegységei, s bizony nem is lehet azt felváltani. Mert az Isten, a “gazda”, mindenkinek a legjobbat akarja az egy dénár “fizetséggel”. Az Ő bérezése nem teljesítmény-alapú és nem is időarányos.
Nos tudd, hogy ez a dénár az üdvösség, s ennél többet nem tud adni senkinek. Ennél többet befogadni sem tud senki, ez a maximum, a létező legjobb állapot.
Aki többet kíván az Istenből, az többet fog belőle érzékelni az üdvözüléskor, anélkül, hogy ezért irigyelnénk egymást, hiszen mindenki úgy fogja érezni, hogy az üdvösségnél boldogabb dolgot nem tud kapni.
Gyakran arról is elfelejtkezünk, hogy mert papíron régebb óta vagyunk keresztények másoknál, az még nem jelenti azt, hogy ténylegesen dolgozunk az Úr szőlőjében.
A beleszületett, rutinszerű kereszténység sokszor elfeledteti velünk, azt a szomorú tényt, hogy miközben büszkék vagyunk vallásosságunkra, még mindig ott “ácsorgunk tétlenül a piactéren”. Ezért, az utolsó órában beállóktól a “később megtérőktől” ne irigyeljük a teljes bért.
Ezért halmozza el az apa minden kincsével a hazatérő “tékozló fiát”. Akik a nap első órájában állnak be, azok tapasztalják meg a gazda biztonságát és tanulják el tőle azt a nagylelkűséget, amit nekünk is gyakrabban kéne gyakorolnunk.

Hirdetések

 • Mint ismeretes, hazánkban a vírusjárványban több száz regisztrált megbetegedés történt az elmúlt héten, ezért kérjük a kedves híveket, hogy fokozottan tartsák be a járványügyi előírásokat (maszk-viselés, kézfertőtlenítés stb.).
 • A hét jeles napjai:
  hétfő: Szent Máté apostol és
  evangélista ünnepe
  szerda: Szent Pió atya emléknapja
  csütörtök: Szent Gellért püspök és
  vértanú ünnepe
 • Templomtakarításban az 1. csoport következik.

2020. szeptember 13. – Évközi 24. vasárnap

Örömhír – szó

Örök témája az emberi “színjátéknak” a JÓSÁG és a GONOSZSÁG viadala. Mintha az emberben egy SZENT és egy GONOSZTEVŐ lakna. Ezért csak TŐLÜNK függ, vajon a BENNÜNK “lakó” kettősség közül, melyik lesz a GYŐZTES?! 

A mai evangélium épp ezt az IGAZSÁGOT pendíti meg szívünkben. A mobil eszközöktől joggal várjuk, hogy EGYBŐL összekapcsolják a hívót és a hívott felet. Azonban az emberi természet MŰKÖDÉSE sokkal bonyolultabb. Mi, nem egy KATTINTÁSRA működünk. 

A perikópa üzenete egy mondatba sűrítve így hangozhat: MEGBOCSÁTÁS, azaz ELENGEDÉS. Amíg nem TUDUNK vagy nem AKARUNK megbocsátani, addig, bizony magunkkal CIPELJÜK a PROBLÉMÁT, s így nem is TUDUNK sajnos TÚLLÉPNI rajta. Ezzel csak még egy FÖLÖSLEGES “teherrel” NEHEZÍTJÜK életünket.

 Sajnos ezekből a terhekből ÖRÖMTELEN, ELÉGEDETLEN élet FAKAD.

Az ADÓSSÁGTÓL megszabadult SZOLGA vidáman lép ki URA házából. Hamar KITŰNIK azonban, hogy szívében nem tudott VILÁGOSSÁGOT gyújtani az IRGALMASSÁG, hisz KÖVETELŐZŐ lesz és erőszakoskodik társával szemben. Lám, egy Ember, aki az IRGALOMNAK köszönheti a SZABADSÁGÁT, az börtönbe ZÁRATJA társát. A mai evangéliumban szereplő Úr  sok HIBÁT elnéz a szolgának, de a kicsinyességét nem tűri el.

A legszebb emberi TETTEK közé tartozik az IRGALOM GYAKORLÁSA, s ez az ember “igazi” DICSŐSÉGE.

Mutassuk meg embertársainknak minél gyakrabban, hogy méltók vagyunk erre a dicsőségre.

Hirdetések

 • A mai perselyadományokat a Szentföldön élő keresztények megsegítésére ajánljuk fel.
 • Következő vasárnap, szeptember 20-án már a templomban kezdődik a szentmise 10.30 órakor. Ezen a szentmisén 13 gyermek járul első szentáldozáshoz. Kérjük a kedves híveket, hogy a szentmisén lehetőleg csak az elsőáldozók szülei, nagyszülei, keresztszülei, testvérei és rokonai vegyenek részt a jelenlegi járványügyi helyzet miatt.
 • A hét jeles napjai:
  hétfő: a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
  kedd: A Fájdalmas Szűzanya
  emléknapja
 • Szeptember 15-én, kedden 17.00 órakor hagyományteremtő szabadtéri búcsúi szentmise lesz a Szent Tamás-hegyi Fájdalmas Szűzanya Kápolna előtt.
  Templomunkban ezen a napon nem tartunk szentmisét.
 • Templomtakarításban a 3. csoport következik.

2020. szeptember 6. – Évközi 23. vasárnap

Örömhír – szó

A mai perikópa üzenete egy szóban összefoglalva: Jézus a “bűnösök” BARÁTJA. Mindenki tudja és tapasztalja is, hogy a BŰN sokszor vonzó számunkra, ezért szükségünk van LELEPLEZÉSÉRE és arra, hogy felhívjuk embertársaink FIGYELMÉT, milyen negatív hatásai vannak ránk nézve.
A mai evangélium üzenete figyelmeztet minket arra is, hogy kerüljük el MÁSOK MEGSZÉGYENÍTÉSÉT.
Sőt senki “jó” HÍRNEVÉT sem szabad MEGSÉRTENÜNK. A keresztény ERKÖLCSTAN olykor számunkra is KALODÁNAK tűnik. Azonban Istennek nem az a SZÁNDÉKA, hogy “tilalmakat” ÁLLÍTSON fel számunkra. Lám, Jézus ellen is “közismert” VÁD, hogy Ő a “bűnösök” BARÁTJA.
Isten “jóságos” Atya, de nem “elnéző” NAGYAPA! Ő látja a VESZÉLYT, ismeri a GONOSZ “taktikáját”.
CSENGJEN a fülünkben a mai jézusi FIGYELMEZTETÉS, amely szerint nem “hétszer”, hanem HETVENSZER HÉTSZER, azaz MINDIG meg KELL BOCSÁTANUNK.
Nem szabad BEZÁRNUNK az Atyai “ház” KAPUJÁT, mert az HÍVOGATÓAN nyitva áll még azok számára is, akik a BŰN útjára TÉVEDTEK.
A “testvéri” SZERETET ARRA “kötelez”, hogy BOCSÁSSUNK MEG, amíg NEM késő!
Gondolkodjunk el azon, hogy miként szeressük AZOKAT, akiket Isten RÁNK BÍZOTT.

Hirdetések

 • Következő vasárnap, szeptember 13-án, tartjuk a Szentjános-kúti Kápolnánál az idei nyár utolsó és egyben Veni Sancte szentmiséjét (szeptember 20-án már a templomban kezdődik a szentmise 10.30 órakor!).
 • A szeptember 13-i perselyadományokat a Szentföldön élő keresztények megsegítésére ajánljuk fel.
 • A hét jeles napjai:
  hétfő: a kassai vértanúk ünnepe
  kedd: Szűz Mária születésének
  (KISBOLDOGASSZONY) ünnepe
  szombat: Szűz Mária szent nevének
  emléknapja
 • Templomtakarításban a 2. csoport következik.

2020. augusztus 30. – Évközi 22. vasárnap

Örömhír – szó

A mai vasárnap üzenete egy szóban összefoglalva: JÉZUS BOLDOGSÁGA.
Már születésünk első percétől fogva GÖRCSÖSEN ragaszkodunk az ÉLETHEZ. ÖSZTÖNÖS majd TUDATOS szálak kötnek hozzá.
Hamar MEGNYÍLIK SZÍVÜNK a BOLDOGSÁG utáni vágyra.
Földünket KERESZTÜL-KASUL hálózzák be a BOLDOGSÁGKERESŐK ÚTJAI. Jó példa erre a hétvégi nemzetközi kerékpárverseny, a Tour de Hongrie, de ha tüzetesen körülnézünk, bizony KEVÉS igazán BOLDOG EMBERT találunk.
Talán ezért is, a KERESZTÉNY ember beáll ebbe a “boldogságkereső” KÖRMENETBE. Ám a jézusi boldogság útja a TÖVISEK között vezető KERESZT útja, amely a GOLGOTÁN át visz a BOLDOGSÁGRA. Ezért is vállalkoznak rá KEVESEN!
Sokan úgy GONDOLJÁK, hogy a “keresztre szegezett ” EMBER NEM lehet a “boldogságkeresők” VEZÉRE.
A FÁJDALOM mindig FIGYELMEZTET arra, hogy valami nincs RENDBEN “testi-lelki” ÉLETÜNKBEN.
Amikor KÖNNYEZEL, akkor ELHOMÁLYOSODIK a szemed látása, de a könny sok PISZKOT is KIMOS belőle.
Gyakran a SZENVEDÉS UTCÁJA az, amelyen keresztül VISSZATALÁLUNK Istenhez. A KERESZTET azonban nem EGYEDÜL visszük, Jézus segít VINNI, és csak AZT várja el TŐLÜNK, hogy hozzá igazítsuk LÉPTEINKET. Mindezt tegyük oly módon, hogy figyeljünk oda embertársainkra.
Don Bosco az “ifjúság lelkipásztora” mindezt bölcsen, de mégis VICCESEN így fogalmazta meg: “legjobb amit tehetünk, jót cselekedni, vidámnak lenni és hagyni csiripelni a verebeket”.

László atya

Hirdetések

1. Ma, délután 5 órakor lesz a felújított un. Kusztusi-kereszt megáldása.
2. Szeptember 4-én elsőpéntek, a Rózsafüzér Társulat tagjai az esti szentmise előtt, fél 6 órától imádkozzák a rózsafüzért.
3. Szeptember 5-én, szombaton 11 órakor kezdődik a felújított Esztergom-Pilisszentléleki Szentlélek Templom ünnepélyes átadása és megáldása.
4. Templomtakarításban az 1. csoport következik. 

2020. augusztus 23. – Évközi 21. vasárnap

Oromhír-szó

A mai vasárnapi evangélium egy mondatba sűrítve a BOLDOGÍTÓ HIT üzenetét hordozza.
Amikor Jézus feltette ezt a kérdést:” KINEK tartanak az EMBEREK?”, akkor csak egyre volt KÍVÁNCSI, egyet tartott FONTOSNAK, hogy APOSTOLAI miként VÉLEKEDNEK RÓLA.
Azokra, akiket BARÁTAINAK nevezett, rá akarta BÍZNI “művének” FOLYTATÁSÁT.
Érdekes megfigyelnünk Péter reakcióját, hiszen amikor MINDENKI helyett kimondta a VÁLASZT, akkor Ő is “meglepődött” ÖNMAGÁN, mert ezt az ATYA “sugallatára” tette. Hogy ez mennyire így volt, Jézus felelete BIZONYÍTJA: “az én mennyei Atyám nyilatkoztatta ki ezt neked”.
Tudjuk, hogy Péter az, aki sok esetben a saját ESZÉRE hagyatkozik, amikor véleményt nyilvánít, s nem pedig ISTEN állandó SÚGÁSÁRA figyelve SZÓLAL meg.
A mi VÁLASZAINK és VÁLASTÁSAINK is magukon VISELIK a “test és a vér” ÍZÉT, melynek “ízesítő főszakácsa” nem egy esetben a SÁTÁN is lehet.
Hála Istennek, Péter nem futott bele az OKOSKODÁS utcájába! Az Atya KEGYELMI ajándékaként, Jézus szavai megnyugtatták, sőt VALLOMÁSA miatt, figyeld csak meg, Jézus BOLDOGNAK nevezte Őt.
Vajon, nem akkor érezzük-e “boldognak” MAGUNKAT, ha TALÁLTUNK az életünkben egy MÁSIK embert, legyen az akár a BARÁTSÁGBAN, vagy akár a SZERELEMBEN, akire RÁBÍZHATJUK életünk “minden” TITKÁT?
Életünk zarándokútján sok-sok CSALÓDÁS ellenére, KERESSÜK azt az IGAZIT, aki TALÁN beteljesíti az ÁLMAINKAT.
Látod, Pétert is az tette BÁTORRÁ, hogy Jézus “felkínálta” BIZALMÁT és BARÁTSÁGÁT.

A weboldal használata előtt el kell fogadnod, hogy cooie-kat használunk. további információk

Oldalunkon a "mind engedélyezve" cookie beállítást használjuk annak érdekében, hogy a legjobb böngészési élményt nyújthassuk. Ha a cookie beállítások megváltoztatása nélkül folytatja a weboldal használatát, vagy az "Elfogadadom" gombra kattint, akkor hozzájárul a cookiek használatához.

Bezárás