Húsvét 3. vasárnapja – 2021. április 18.

 • A mai naptól templomunkban ismét nyilvános részvétellel tartjuk a szentmiséket, azonban továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat (kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás stb.)
 • .A nyári időszámítás alatt a hétköznapi szentmisék (kedd, péntek) este 6 órakor kezdődnek
 • Tekintettel a járványügyi helyzetre az irodai fogadóórák elmaradnak. Ügyintézés csak előzetes, telefonon történő (!) egyeztetés után lehet.
 • Szombaton lesz templomunk védőszentjének, Szent György vértanúnak ünnepe. A búcsúi szentmiséket jövő vasárnap tartjuk (7.30 és 10.30 órakor). A fél 11 órai szentmise után ökumenikus búzaszentelés lesz templomunkban.
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

Szentmisék

Örömmel tudatjuk a plébánia közösségével, hogy Dr. Erdő Péter bíboros úr április 9-én kiadott rendelkezésének megfelelően április 17-től ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
Ennek megfelelően a Szent György plébániatemplomban április 18-án vasárnap 1/2 8-kor és 1/2 11 kor tartunk szentmisét. Szombaton du. Pilisszentléleket lesz szentmise. Hétköznapokon a nyári időszámítás szerint az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.

Élőképes keresztút

Az elmúlt években bemutatott élőképes keresztutat tekinthetik meg ezen az oldalon. A következő keresztút felvétele 2018-ban készült. A helyszín az Esztergom-Szentgyörgymezői Szent György templom, előadják az ifi hittanosok és a Vizivárosi Ifjúsági Énnekkar. Narrátor: Horányi László

2021. február 14. – Évközi 6. vasárnap

 • Február 17-én, HAMVAZÓSZERDÁN délután 17 órakor a Bazilikában Bíboros Úr misézik, mindenkit vár szeretettel; Templomunkban aznap nincs szentmise.
 • A jövő vasárnapi szentmisék után lehetőség van hamvazkodásra, a járványra való tekintettel sajátos formában: a fej meghintésével történik meg.
 • HAMVAZÓSZERDÁN és NAGYPÉNTEKEN SZIGORÚ BÖJTI NAP van: 3x szabad étkezni és 1x jóllakni (aki a 18. életévét betöltötte – 60 éves korig). Hústilalom vonatkozik mindazokra is, akik a 14. életévüket betöltötték. Nagyböjtben minden pénteken a húseledeltől való megtartóztatás kötelező 14. éves kortól 60 éves korig. A betegek és a menzán étkezők fel vannak mentve!
 • Nagyböjtben a pénteki szentmisék előtt keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.
 • A templomtakarításban a 3. csoport következik.

2021. 01. 24. – Hirdetések

Bevezetés az Evangéliumhoz

Az elmúlt vasárnap János evangéliumából hallottuk az első találkozást Jézus és a tanítványok között. Ma a Márk evangéliuma szerinti evangéliumot olvasva tanúi lehetünk annak, hogy a megszólított tanítványok az első hívó szóra követik Jézust.
A mai evangéliumi szakaszban, az Úr Jézus megkeresztelkedése utáni első, nyilvánosság előtti mondatát, mintegy kiáltványát halljuk majd, amelyet egykor Galilea lakosságához intézett, s amely így szólt: „Betelt az idő. Közel van az Isten országa. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumban!” Ma felénk hangzanak e szavak. S milyen visszhangra találnak bennünk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Félix atya

Evangélium

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20

Hirdetések

 • A fenyőfák lebontásához, melyet csütörtökön, január 28-án este fél 6 órakor végzünk, segítséget kérünk és várunk. 
 • A hét jeles napjai:
   ​hétfő: Szent Pál apostol megtérése – Pál fordulása –​ünnepnap
   ​csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító​ emléknap
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

2021. január 3. – Karácsony utáni 2. vasárnap

 • Január 6-án, szerdán URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) ünnepén, a Vizivárosi Templomban reggel 6 órakor szentmise lesz, utána körmenet a Dunához vízszentelésre. Templomunkban délelőtt 11 órakor tartjuk a szentmisét.
 • Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a házszentelések elmaradnak.
 • A Rózsafüzér Társulat tagjai pénteken, január 8-án délután fél 5 órától imádkozzák a rózsafüzért.
 • A templomtakarításban az 1. csoport következik.

2020. október 11. – Évközi 28. vasárnap

Ki a mai példabeszédben (Mt 22,1-14) szereplő király? Maga a mennyei Atya.

A lakomára való meghívásban Jézus, az Istennek azt a jóságát akarja érzékeltetni, amellyel meghív bennünket az örök élet lakomájára. Különös, hogy a király hiába küldi szolgáit a meghívottakhoz. Méghozzá kétszer is, azok nem törődnek a meghívással. Elmennek, ki a majorjába, ki meg a keresete után. Mások meg megfogják szolgáit, megverik, sőt meg is ölik. Durva viselkedésükben tetőfokára hágott a király ellen elkövetett hálátlan és érzéketlen visszautasításuk. Kik ezek a hivatalosak? A szöveg első értelmezésében a Jézus korabeli választott néphez tartozókra utal, akik a Jézus által hirdetett Isten országába való meghívást vissza-utasították. Isten küldötteinek bántalmazása, megölése vonatkozhat a Jézus előtt élt, s választott népet Istenhez való visszatérésre buzdító prófétákra, de magára Jézus Krisztusra is. A történelem folyamán a földi lakodalmas ház, az egyház mégis megtelik. Isten ugyanis minden embert meghív a menyegzőre, nem-csak a zsidókat, hanem a pogányokat, a régebbi korokét csakúgy, mint az újabbakét, s napjaink pogányait is. Sőt jókat és rosszakat is egyaránt. Az evangéliumi elbeszélés tulajdonképpen eddig egy kerek egész. Azonban az evangélium nem történelmet, nem üdvtörténetet tanít csupán, hanem mindig tartalmaz hallgatóinak szóló üzenetet is. Ma a megkeresztelt keresztények a hivatalosak a menyegzőre, a mennyei lakoma előképére, a szentmisére. De elfogadják-e a mai hivatalosak erre a lakomára szóló meghívásukat
Sajnos a települések, városrészek lakóinak nemhogy a fele, de optimális esetben is legfeljebb tizede jár templomba.
Akkor a több millió hivatalos vendéget, a templomokból hiányzó több millió katolikus hívőt, kikkel lehet helyettesíteni? Kik ők, akik megtöltik mégis a lakodalmas házat? De valóban megtöltik a jelenlevők a templomokat? Oh, nem! Nyilván nem lehet ilyen összefüggéseket keresni a mai valóság és a példabeszéd között, de a jézusi meghívásra adott emberi válaszok tartalmilag, ma is helytállók. A parabola lényegi mondanivalója az, hogy Isten minden embert meghív országába, de nem mindenki fogadja el a meghívást. Akik határozottan visszautasították a meghívást azok az anyagi javakat, azok megszerzéséért való törtetést fontosabbnak tartották, mint a lakodalmon való részvételt.
Ma sincs másként! Ma is sokan tartják összehasonlíthatatlanul fontosabbnak a gyakorlati, anyagi érdekeket, mint a lelkieket. Ha keresztelés, vagy esketés alkalmával megkérdezem, miért nem gyakorolják a hitüket? Azt válaszolják, hogy „nincs rá időm”. Pedig a helyes és igaz válasz az lenne, hogy „nem tartom fontosnak”. Amit ugyanis fontosnak tartunk, arra mindig tudunk időt szakítani. Természetesen vannak, akik elfogadják a meghívást, és róluk mondja Jézus, hogy bemennek a menyegzőre. Szeretném úgy hinni, hogy mi, itt jelenlevők, mindannyian ezek közé tartozunk.
Nem tudom, szoktunk-e arra gondolni, hogy ha az Úr a mai távollevő hivatalosak helyét, a ma utcai járókelőivel, jókkal és gonoszokkal töltené meg a menyegzős házban, mi lenne a reakciónk? Pedig ezekhez a mai utcai járókelőkhöz, jókhoz és gonoszokhoz, bennünket küld az Úr, hogy hívjuk a menyegzőre, a sokféle értelemben s sokszínű rongyokba öltözötteket. A mi feladatunk, hogy menyegzős köntösbe öltöztessük őket, és méltókká tegyük a menyegzős lakomán való részvételre. 

Félix atya

Hirdetések

– Október hónapban a szentmisék után közösen imádkozzuk (1-1 tizedet) a rózsafüzért.
– Október 14-én, szerdán este 6 órakor Bibliaóra lesz a Don Bosco Közösségi Házban.
– A következő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés.
– Templomtakarításban az 1. csoport következik. 

2020. szeptember 27. – Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Örömhír szó


A mai perikópa üzenetét egy kifejezésben a következőképpen foglalhatjuk össze: „a tett igene”.
Könnyű bárki kérésére „igent” mondani, ám sokkal nehezebb azt valóra váltani. Gyakran megtörténik (nem mindenkinél, de egyre többeknél), hogy az “igen” „nem”-mé alakul.
Főleg a házasságot kötő fiataloknál tapasztalható sajnos ez a példa. Jellemünk és emberi tisztességünk értéke függ attól, mennyire álljuk adott szavunkat. Ígérni, mindenki tud, de azt teljesíteni: becsülettel, pontosan, ez már egész embert kívánó feladat. Elvilágiasodott korunkban sokan éppen azért utasítják el a keresztény életvitelt, mert csak nevükben keresztények, de tetteikkel és életükkel egészen más utakat járnak
Az “engedetlenek” simán becsapják, ha kell, vagy ha a helyzet úgy hozza számukra, szüleiket, tanáraikat és még Uram bocsá’ ezt teszik a jó Istennel is.
Vajon kik ezek az „engedetlenek”? Azok, akik azt rebesgetik: “ó, minek menjek misére, hittanra, biblia-órára, én már „elsőáldoztam”, „bérmálkoztam”. Vallásos életük ezzel már véget ért.
A legszebb szó, amit mi Istennek mondhatunk: “igen Atyám”, s ennek akkor van értéke, ha ezt tettek követik!!
Akárhogy is erőlködünk, sose fog kapásból menni a “jó”. Csak úgy sikerülhet, ha belátó, megtérő emberekké válunk, és ha nem is első szóra, de legalább “többedikre” igennel követjük az Atya akaratát. Jó példa lesz számunkra az októberi hónapban a “rózsafüzér” imádság elvégzése.

Hirdetések

 • Szerdán, szeptember 30-án este 6 órakor Bibliaóra lesz a Don Bosco Közösségi Házban.
 • A 2020/2021 évi program a honlapon a Hitéleti programok menüpontban található
 • Október 2-án elsőpéntek, a Rózsafüzér Társulat tagjai este fél 6 órától imádkozzák a rózsafüzért.
  Október hónapban a szentmisék után közösen imádkozzuk a rózsafüzért (1-1 tizedet mondunk).
 • Következő vasárnapi persely – adományainkat a Péterfillérek gyűjtésére ajánljuk fel.
 • A hét jeles napjai:
  kedd: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok ünnepe
  csütörtök: Lisieux-i Szent Teréz emléknapja
  péntek: Szent Őrzőangyalok emléknapja
 • Templomtakarításban a 2. csoport következik.

2020. szeptember 20. – Évközi 25. vasárnap

Örömhír – szó

A mai evangélium üzenetét, ha egy kifejezésbe akarjuk összesűríteni, akkor azt mondhatjuk, hogy a munkabér összegéről szól. Megtanítja nekünk Jézus, hogy a munka nem “jutalom”, hanem bizony emberi jog.
Jézus, amikor ilyen dolgokról beszél (amiről mi rendszerint elfeledkezünk itt a földön), akkor Ő példabeszédeivel tud minket visszatéríteni saját életünkhöz. Ezzel mutat rá miként lehetne orvosolni az “igazság” sebeit. Istennél csak egy jutalom van, az élet.
Tudod, az életnek nincsenek mértékegységei, s bizony nem is lehet azt felváltani. Mert az Isten, a “gazda”, mindenkinek a legjobbat akarja az egy dénár “fizetséggel”. Az Ő bérezése nem teljesítmény-alapú és nem is időarányos.
Nos tudd, hogy ez a dénár az üdvösség, s ennél többet nem tud adni senkinek. Ennél többet befogadni sem tud senki, ez a maximum, a létező legjobb állapot.
Aki többet kíván az Istenből, az többet fog belőle érzékelni az üdvözüléskor, anélkül, hogy ezért irigyelnénk egymást, hiszen mindenki úgy fogja érezni, hogy az üdvösségnél boldogabb dolgot nem tud kapni.
Gyakran arról is elfelejtkezünk, hogy mert papíron régebb óta vagyunk keresztények másoknál, az még nem jelenti azt, hogy ténylegesen dolgozunk az Úr szőlőjében.
A beleszületett, rutinszerű kereszténység sokszor elfeledteti velünk, azt a szomorú tényt, hogy miközben büszkék vagyunk vallásosságunkra, még mindig ott “ácsorgunk tétlenül a piactéren”. Ezért, az utolsó órában beállóktól a “később megtérőktől” ne irigyeljük a teljes bért.
Ezért halmozza el az apa minden kincsével a hazatérő “tékozló fiát”. Akik a nap első órájában állnak be, azok tapasztalják meg a gazda biztonságát és tanulják el tőle azt a nagylelkűséget, amit nekünk is gyakrabban kéne gyakorolnunk.

Hirdetések

 • Mint ismeretes, hazánkban a vírusjárványban több száz regisztrált megbetegedés történt az elmúlt héten, ezért kérjük a kedves híveket, hogy fokozottan tartsák be a járványügyi előírásokat (maszk-viselés, kézfertőtlenítés stb.).
 • A hét jeles napjai:
  hétfő: Szent Máté apostol és
  evangélista ünnepe
  szerda: Szent Pió atya emléknapja
  csütörtök: Szent Gellért püspök és
  vértanú ünnepe
 • Templomtakarításban az 1. csoport következik.

A weboldal használata előtt el kell fogadnod, hogy cooie-kat használunk. további információk

Oldalunkon a "mind engedélyezve" cookie beállítást használjuk annak érdekében, hogy a legjobb böngészési élményt nyújthassuk. Ha a cookie beállítások megváltoztatása nélkül folytatja a weboldal használatát, vagy az "Elfogadadom" gombra kattint, akkor hozzájárul a cookiek használatához.

Bezárás